HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0,no-cache Pragma: no-cache Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Server: Microsoft-IIS/8.5 X-Powered-By: PHP/5.6.31 Set-Cookie: PHPSESSID=3urfg56neilb7571cmiqv1lqg1; path=/ Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6ImxKQjhXR0hcLzNFXC9rd3JCM3AzVVNnUT09IiwidmFsdWUiOiJrMGU0cUVzd2VqKzczV1NQMjFVUTdkQ1ozTFBjMHN4bzhaT3E4VXd4eGpFS3llTkc5VlVmUzFHMitPUUxUd1lxR2I0VEEyeER5emdnSXlmc08xVGg4Zz09IiwibWFjIjoiYmQ5NDYxNzlmZGViZjExZGQ1NTNhZTRlOWUyYjAxNTJkMjQyODBiMzRlNmVlMGI3NWIzMmY4OGM2ZDdhMWEyYyJ9; expires=Mon, 16-Nov-2020 13:19:44 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly X-Powered-By: ASP.NET Date: Mon, 16 Nov 2020 11:19:44 GMT Content-Length: 0